Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg.13-09-086824/48

 

V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál Cg.13-09-086824 cégjegyzékszámon bejegyzett CREW-PA Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Esze Tamás u 24.; adószáma: 12574607-2-13) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

 

8. A létesítő okirat kelte
8/7. 2015. november 10.
Bejegyzés kelte: 2015/12/01
11. A cég jegyzett tőkéje
11/2.
Megnevezés Összeg Pénznem
Összesen 500 000 HUF
A változás (törlés) időpontja: 2015/11/10
Törlés kelte: 2015/12/01
11/3.
Megnevezés Összeg Pénznem
Összesen 3 000 000 HUF
A változás időpontja: 2015/11/10
Bejegyzés kelte: 2015/12/01
45. A cég elektronikus elérhetősége
45/1.
A cég honlapja: www.crew-pa.innohow.hu
A cég e-mail címe: ppk@miau.gau.hu

A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé.
A változás (törlés) időpontja: 2015/11/10
Törlés kelte: 2015/12/01
45/2.
A cég honlapja: my-x.hu/crew-pa
A cég kézbesítési címe: ppk@miau.gau.hu

A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé.
A változás időpontja: 2015/11/10
Bejegyzés kelte: 2015/12/01
1. A tag(ok) adatai
1/7. Pitlik László (an.: Petz Krisztina Erika)
Születési ideje: 1993/05/31
2100 Gödöllő, Esze Tamás utca 24.
A tagsági jogviszony kezdete: 2015/11/10
A változás időpontja: 2015/11/10
Bejegyzés kelte: 2015/12/01
1/8. Pitlik Mátyás (an.: Petz Krisztina Erika)
Születési ideje: 1994/07/27
2100 Gödöllő, Esze Tamás utca 24.
A tagsági jogviszony kezdete: 2015/11/10
A változás időpontja: 2015/11/10
Bejegyzés kelte: 2015/12/01

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg (Ptk. 3:97.§ (1) bekezdés).

A cég 15.000,-Ft eljárási illetéket és 3.000,-Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: az illeték megfizetésének igazolása; a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása; a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege, illetve a közbenső mérleg; változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt vezető tisztségviselői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; tagjegyzék; az üzletrész megszerzőjének azon nyilatkozata, amellyel a létesítő okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el; az üzletrész megszerzőjének azon nyilatkozata, amellyel a létesítő okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el; a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása.

Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők.

Budapest, 2015. december 1.Dr. Félegyházy Megyesy Fatime s.k.

bíró

A kiadmány hiteléül:Horváth Krisztina Andrea

tisztviselő